ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 75 233 308 75 233 308
บริหารธุรกิจ 64 220 284 64 220 284
ปวส.การจัดการ 2 29 31 2 29 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 12 19 7 12 19
บธ.บ.การจัดการ 10 15 25 10 15 25
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 67 84 17 67 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 13 18 5 13 18
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 22 74 96 22 74 96
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 1 10 11 1 10 11
ศิลปศาสตร์ 11 13 24 11 13 24
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 13 24 11 13 24
รวมทั้งหมด 75 233 308 75 233 308