ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 370 197 567 370 197 567
พืชศาสตร์ 34 22 56 34 22 56
ปวส.พืชศาสตร์ 21 11 32 21 11 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 11 24 13 11 24
เรียนรวม 126 90 216 126 90 216
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 126 90 216 126 90 216
วิทยาศาสตร์ 35 11 46 35 11 46
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 35 11 46 35 11 46
สัตวศาสตร์และประมง 70 40 110 70 40 110
ปวส.ประมง 14 9 23 14 9 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 30 15 45 30 15 45
วท.บ.ประมง 8 1 9 8 1 9
วท.บ.สัตวศาสตร์ 18 15 33 18 15 33
อุตสาหกรรมเกษตร 105 34 139 105 34 139
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 34 34 34 34
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 30 45 15 30 45
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 55 2 57 55 2 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 370 197 567 370 197 567