ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,256 2,736 3,992 1,256 2,736 3,992
บริหารธุรกิจ 1,035 1,694 2,729 1,035 1,694 2,729
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 71 130 201 71 130 201
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 19 67 86 19 67 86
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 196 63 259 196 63 259
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 432 1,025 1,457 432 1,025 1,457
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 173 113 286 173 113 286
บธ.บ.การจัดการ 41 128 169 41 128 169
บธ.บ.การตลาด 99 140 239 99 140 239
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 28 32 4 28 32
บัญชี 97 606 703 97 606 703
บช.บ.การบัญชี 97 606 703 97 606 703
เรียนรวม 1 7 8 1 7 8
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 1 7 8 1 7 8
ศิลปศาสตร์ 123 429 552 123 429 552
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 44 184 228 44 184 228
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 63 77 14 63 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 65 182 247 65 182 247
รวมทั้งหมด 1,256 2,736 3,992 1,256 2,736 3,992