ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,161 632 3,793 3,161 632 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 695 91 786 695 91 786
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 87 38 125 87 38 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 175 38 213 175 38 213
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 354 14 368 354 14 368
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 1 12 11 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,237 190 1,427 1,237 190 1,427
ปวส.ไฟฟ้า 69 4 73 69 4 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 43 5 48 43 5 48
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 300 35 335 300 35 335
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 494 65 559 494 65 559
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17 1 18 17 1 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 126 15 141 126 15 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 104 35 139 104 35 139
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 66 25 91 66 25 91
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 5 23 18 5 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 411 176 587 411 176 587
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 70 56 126 70 56 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 50 71 121 50 71 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 291 49 340 291 49 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 818 175 993 818 175 993
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 1 32 31 1 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 250 32 282 250 32 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 430 110 540 430 110 540
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 106 32 138 106 32 138
รวมทั้งหมด 3,161 632 3,793 3,161 632 3,793