ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 425 190 615 425 190 615
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 280 141 421 280 141 421
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44 45 89 44 45 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 17 51 68 17 51 68
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 188 45 233 188 45 233
สหวิทยาการ 145 49 194 145 49 194
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 81 21 102 81 21 102
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 10 15 5 10 15
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 7 8 15 7 8 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 52 10 62 52 10 62
รวมทั้งหมด 425 190 615 425 190 615