ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 99 693 792 99 693 792
บริหารธุรกิจ 65 326 391 65 326 391
ปวส.การจัดการ 3 26 29 3 26 29
ปวส.การตลาด 4 12 16 4 12 16
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 18 29 11 18 29
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 206 234 28 206 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 5 25 30 5 25 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 2 9 11 2 9 11
บธ.บ.การจัดการ 8 20 28 8 20 28
บธ.บ.การตลาด 4 10 14 4 10 14
บัญชี 23 316 339 23 316 339
บช.บ.การบัญชี 23 316 339 23 316 339
ศิลปศาสตร์ 11 51 62 11 51 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4 12 16 4 12 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 26 31 5 26 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 13 15 2 13 15
รวมทั้งหมด 99 693 792 99 693 792