ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 122 375 497 122 375 497
บริหารธุรกิจ 87 160 247 87 160 247
บธ.บ.การจัดการ 8 16 24 8 16 24
บธ.บ.การตลาด 5 16 21 5 16 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 7 32 25 7 32
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 44 120 164 44 120 164
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 1 6 5 1 6
บัญชี 35 215 250 35 215 250
บช.บ.การบัญชี 35 215 250 35 215 250
รวมทั้งหมด 122 375 497 122 375 497