ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 67 103 170 67 103 170
วิทยาศาสตร์ 43 34 77 43 34 77
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 43 34 77 43 34 77
อุตสาหกรรมเกษตร 24 69 93 24 69 93
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 16 55 71 16 55 71
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 8 14 22 8 14 22
รวมทั้งหมด 67 103 170 67 103 170