ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,034 424 2,458 2,034 424 2,458
วิศวกรรมเครื่องกล 503 20 523 503 20 523
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 82 2 84 82 2 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 226 14 240 226 14 240
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 119 4 123 119 4 123
วิศวกรรมไฟฟ้า 819 192 1,011 819 192 1,011
ปวส.ไฟฟ้า 72 12 84 72 12 84
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 8 32 24 8 32
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 40 13 53 40 13 53
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 176 61 237 176 61 237
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 266 55 321 266 55 321
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 94 13 107 94 13 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 30 171 141 30 171
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 332 113 445 332 113 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 95 29 124 95 29 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 237 84 321 237 84 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 380 99 479 380 99 479
ปวส.ช่างกลโรงงาน 61 15 76 61 15 76
ปวส.ช่างโลหะ 47 2 49 47 2 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 205 66 271 205 66 271
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 16 83 67 16 83
รวมทั้งหมด 2,034 424 2,458 2,034 424 2,458