ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 178 106 284 178 106 284
พืชศาสตร์ 20 13 33 20 13 33
วท.บ.พืชศาสตร์ 20 13 33 20 13 33
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 59 39 98 59 39 98
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 59 39 98 59 39 98
วิทยาศาสตร์ 70 14 84 70 14 84
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 70 14 84 70 14 84
สัตวศาสตร์และประมง 14 5 19 14 5 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 5 15 10 5 15
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 15 35 50 15 35 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 7 16 23 7 16 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 19 27 8 19 27
รวมทั้งหมด 178 106 284 178 106 284