ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 52 140 192 52 140 192
บริหารธุรกิจ 41 127 168 41 127 168
ปวส.การจัดการ 1 20 21 1 20 21
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 11 18 7 11 18
บธ.บ.การจัดการ 7 15 22 7 15 22
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 67 84 17 67 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 13 18 5 13 18
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 4 1 5 4 1 5
ศิลปศาสตร์ 11 13 24 11 13 24
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 13 24 11 13 24
รวมทั้งหมด 52 140 192 52 140 192