ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 327 182 509 327 182 509
พืชศาสตร์ 33 22 55 33 22 55
ปวส.พืชศาสตร์ 20 11 31 20 11 31
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 11 24 13 11 24
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 122 86 208 122 86 208
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 122 86 208 122 86 208
วิทยาศาสตร์ 27 10 37 27 10 37
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 10 37 27 10 37
สัตวศาสตร์และประมง 55 31 86 55 31 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 25 12 37 25 12 37
ปวส.ประมง 13 9 22 13 9 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 9 22 13 9 22
วท.บ.ประมง 4 1 5 4 1 5
อุตสาหกรรมเกษตร 90 33 123 90 33 123
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 29 29 29 29
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 30 44 14 30 44
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 46 2 48 46 2 48
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 327 182 509 327 182 509