ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 303 50 353 303 50 353
วิศวกรรมเครื่องกล 145 10 155 145 10 155
ปวส.ช่างยนต์ 50 4 54 50 4 54
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 95 6 101 95 6 101
วิศวกรรมไฟฟ้า 90 22 112 90 22 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 90 22 112 90 22 112
วิศวกรรมอุตสาหการ 68 18 86 68 18 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 18 86 68 18 86
รวมทั้งหมด 303 50 353 303 50 353