ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,016 604 3,620 3,016 604 3,620
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 341 147 488 341 147 488
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 70 56 126 70 56 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 65 24 89 65 24 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 102 35 137 102 35 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 104 32 136 104 32 136
วิศวกรรมเครื่องกล 660 85 745 660 85 745
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 32 115 83 32 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 327 14 341 327 14 341
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 172 38 210 172 38 210
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 1 12 11 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,020 125 1,145 1,020 125 1,145
ปวส.ไฟฟ้า 69 4 73 69 4 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 43 5 48 43 5 48
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 477 64 541 477 64 541
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 276 32 308 276 32 308
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 126 15 141 126 15 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 5 23 18 5 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 323 116 439 323 116 439
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 48 69 117 48 69 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 275 47 322 275 47 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 672 131 803 672 131 803
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 1 32 31 1 32
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 420 99 519 420 99 519
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 220 31 251 220 31 251
รวมทั้งหมด 3,016 604 3,620 3,016 604 3,620