ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 423 188 611 423 188 611
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 280 141 421 280 141 421
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 188 45 233 188 45 233
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 17 51 68 17 51 68
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44 45 89 44 45 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
สหวิทยาการ 143 47 190 143 47 190
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 79 21 100 79 21 100
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 8 13 5 8 13
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 7 8 15 7 8 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 52 10 62 52 10 62
รวมทั้งหมด 423 188 611 423 188 611