จำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามเพศ)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2561