จำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามเพศ)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2562