จำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามเพศ)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2561