จำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 5 มกราคม 2561