จำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2561