จำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 กรกฏาคม 2562