ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,055 121 1,176 149 3 152 1,204 124 1,328
วิศวกรรมไฟฟ้า 553 39 592 105 105 658 39 697
ปวส.ไฟฟ้า 52 2 54 52 2 54
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 69 2 71 69 2 71
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 57 9 66 57 9 66
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 248 8 256 105 105 353 8 361
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 14 1 15 14 1 15
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 1 33 32 1 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 81 16 97 81 16 97
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 261 46 307 34 3 37 295 49 344
ปวส.ช่างโยธา 21 21 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 240 46 286 34 3 37 274 49 323
วิศวกรรมอุตสาหการ 241 36 277 10 10 251 36 287
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 66 23 89 66 23 89
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 175 13 188 10 10 185 13 198
รวมทั้งหมด 1,055 121 1,176 149 3 152 1,204 124 1,328