ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 242 1,134 1,376 17 70 87 259 1,204 1,463
บริหารธุรกิจ 178 547 725 17 70 87 195 617 812
ปวส.การจัดการ 5 93 98 5 93 98
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 87 115 28 87 115
บธ.บ.การจัดการ 17 151 168 6 49 55 23 200 223
บธ.บ.การตลาด 26 97 123 26 97 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 102 119 221 11 21 32 113 140 253
บัญชี 29 415 444 29 415 444
ปวส.การบัญชี 2 58 60 2 58 60
บช.บ.การบัญชี 27 357 384 27 357 384
ศิลปศาสตร์ 35 172 207 35 172 207
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 68 79 11 68 79
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 24 104 128 24 104 128
รวมทั้งหมด 242 1,134 1,376 17 70 87 259 1,204 1,463