ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 66 41 107 66 41 107
การออกแบบ 66 41 107 66 41 107
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 65 41 106 65 41 106
ทล.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 66 41 107 66 41 107