ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 66 41 107 66 41 107
การออกแบบ 66 41 107 66 41 107
ทล.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 65 41 106 65 41 106
รวมทั้งหมด 66 41 107 66 41 107