ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 588 364 952 5 2 7 593 366 959
พืชศาสตร์ 134 101 235 134 101 235
ปวส.พืชศาสตร์ 19 13 32 19 13 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 115 88 203 115 88 203
วิทยาศาสตร์ 57 28 85 57 28 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 57 28 85 57 28 85
สัตวศาสตร์และประมง 210 160 370 210 160 370
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 16 33 17 16 33
ปวส.ประมง 16 7 23 16 7 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 114 113 227 114 113 227
วท.บ.ประมง 63 24 87 63 24 87
อุตสาหกรรมเกษตร 187 75 262 5 2 7 192 77 269
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 76 1 77 76 1 77
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 5 8 3 5 8
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 64 84 20 64 84
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 85 85 85 85
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 5 8 5 2 7 8 7 15
รวมทั้งหมด 588 364 952 5 2 7 593 366 959