ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 871 2,163 3,034 648 1,589 2,237 1,519 3,752 5,271
บริหารธุรกิจ 687 1,199 1,886 556 960 1,516 1,243 2,159 3,402
ปวส.การจัดการ 4 30 34 4 30 34
ปวส.การตลาด 17 56 73 17 56 73
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 76 177 253 76 177 253
บธ.บ.การจัดการ 123 356 479 126 294 420 249 650 899
บธ.บ.การตลาด 135 228 363 165 316 481 300 544 844
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 63 217 280 72 235 307 135 452 587
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 269 135 404 193 115 308 462 250 712
บัญชี 98 663 761 43 455 498 141 1,118 1,259
ปวส.การบัญชี 14 103 117 14 103 117
บช.บ.การบัญชี 84 560 644 43 455 498 127 1,015 1,142
ศิลปศาสตร์ 86 301 387 49 174 223 135 475 610
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 63 224 287 28 132 160 91 356 447
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 23 77 100 21 42 63 44 119 163
รวมทั้งหมด 871 2,163 3,034 648 1,589 2,237 1,519 3,752 5,271