ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 306 201 507 306 201 507
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 273 141 414 273 141 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 210 25 235 210 25 235
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 16 70 86 16 70 86
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 47 46 93 47 46 93
สหวิทยาการ 33 60 93 33 60 93
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 8 6 14 8 6 14
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 25 54 79 25 54 79
รวมทั้งหมด 306 201 507 306 201 507