ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 450 2 452 127 1 128 577 3 580
วิศวกรรมเครื่องกล 168 168 32 32 200 200
ปวส.ช่างยนต์ 41 41 41 41
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 114 114 32 32 146 146
วิศวกรรมไฟฟ้า 150 2 152 70 1 71 220 3 223
ปวส.ไฟฟ้า 46 2 48 46 2 48
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 104 104 70 1 71 174 1 175
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 132 25 25 157 157
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 30 30 30 30
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 102 102 25 25 127 127
รวมทั้งหมด 450 2 452 127 1 128 577 3 580