ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 228 1,105 1,333 17 69 86 245 1,174 1,419
บริหารธุรกิจ 168 531 699 17 69 86 185 600 785
ปวส.การจัดการ 4 87 91 4 87 91
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26 82 108 26 82 108
บธ.บ.การจัดการ 14 148 162 6 48 54 20 196 216
บธ.บ.การตลาด 25 98 123 25 98 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 99 116 215 11 21 32 110 137 247
บัญชี 27 406 433 27 406 433
ปวส.การบัญชี 2 56 58 2 56 58
บช.บ.การบัญชี 25 350 375 25 350 375
ศิลปศาสตร์ 33 168 201 33 168 201
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 65 75 10 65 75
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 23 103 126 23 103 126
รวมทั้งหมด 228 1,105 1,333 17 69 86 245 1,174 1,419