ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 65 39 104 65 39 104
การออกแบบ 65 39 104 65 39 104
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 64 39 103 64 39 103
ทล.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 65 39 104 65 39 104