ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 53 9 62 53 9 62
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 53 9 62 53 9 62
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 53 9 62 53 9 62
รวมทั้งหมด 53 9 62 53 9 62