ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 820 2,004 2,824 598 1,470 2,068 1,418 3,474 4,892
บริหารธุรกิจ 649 1,123 1,772 510 896 1,406 1,159 2,019 3,178
ปวส.การจัดการ 4 30 34 4 30 34
ปวส.การตลาด 17 46 63 17 46 63
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 71 167 238 71 167 238
บธ.บ.การจัดการ 116 348 464 118 280 398 234 628 862
บธ.บ.การตลาด 129 222 351 162 298 460 291 520 811
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 55 181 236 60 212 272 115 393 508
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 257 129 386 170 106 276 427 235 662
บัญชี 90 589 679 39 404 443 129 993 1,122
ปวส.การบัญชี 12 101 113 12 101 113
บช.บ.การบัญชี 78 488 566 39 404 443 117 892 1,009
ศิลปศาสตร์ 81 292 373 49 170 219 130 462 592
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 216 276 28 129 157 88 345 433
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 21 76 97 21 41 62 42 117 159
รวมทั้งหมด 820 2,004 2,824 598 1,470 2,068 1,418 3,474 4,892