ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,514 424 2,938 1,216 133 1,349 3,730 557 4,287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 369 111 480 2 2 371 111 482
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 93 66 159 93 66 159
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 173 38 211 173 38 211
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 6 107 2 2 103 6 109
วิศวกรรมเครื่องกล 575 85 660 285 2 287 860 87 947
ปวส.ช่างยนต์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 17 1 18 17 1 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 46 129 83 46 129
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 278 5 283 204 2 206 482 7 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 77 77 71 71 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 48 33 81 48 33 81
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 10 10 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 819 67 886 570 65 635 1,389 132 1,521
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 4 35 31 4 35
ปวส.ไฟฟ้า 75 1 76 75 1 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 107 3 110 24 17 41 131 20 151
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 208 23 231 218 6 224 426 29 455
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 196 19 215 168 25 193 364 44 408
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 85 11 96 85 11 96
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 199 16 215 68 6 74 267 22 289
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 7 7 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 291 86 377 114 18 132 405 104 509
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 70 55 125 70 55 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 221 31 252 114 18 132 335 49 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 460 75 535 245 48 293 705 123 828
ปวส.ช่างโลหะ 56 56 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 60 12 72 60 12 72
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 201 59 260 41 14 55 242 73 315
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 84 1 85 84 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 138 16 154 60 21 81 198 37 235
รวมทั้งหมด 2,514 424 2,938 1,216 133 1,349 3,730 557 4,287