ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,514 424 2,938 1,216 133 1,349 3,730 557 4,287
วิศวกรรมเครื่องกล 575 85 660 285 2 287 860 87 947
ปวส.ช่างยนต์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 46 129 83 46 129
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 48 33 81 48 33 81
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 17 1 18 17 1 18
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 278 5 283 204 2 206 482 7 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 77 77 71 71 148 148
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 10 10 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 994 106 1,100 570 65 635 1,564 171 1,735
ปวส.ไฟฟ้า 75 1 76 75 1 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 4 35 31 4 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 107 3 110 24 17 41 131 20 151
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 85 11 96 85 11 96
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 196 19 215 168 25 193 364 44 408
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 208 23 231 218 6 224 426 29 455
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 199 16 215 68 6 74 267 22 289
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 173 38 211 173 38 211
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 7 7 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 384 152 536 114 18 132 498 170 668
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 93 66 159 93 66 159
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 70 55 125 70 55 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 221 31 252 114 18 132 335 49 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 561 81 642 247 48 295 808 129 937
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
ปวส.ช่างโลหะ 56 56 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 60 12 72 60 12 72
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 138 16 154 60 21 81 198 37 235
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 201 59 260 41 14 55 242 73 315
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 6 107 2 2 103 6 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 84 1 85 84 1 85
รวมทั้งหมด 2,514 424 2,938 1,216 133 1,349 3,730 557 4,287