ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 904 823 1,727 98 82 180 1,002 905 1,907
การออกแบบ 221 323 544 98 82 180 319 405 724
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 62 70 132 98 82 180 160 152 312
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 100 106 206 100 106 206
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 59 147 206 59 147 206
เทคโนโลยีศิลป์ 138 148 286 138 148 286
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 88 111 199 88 111 199
ทล.บ.เซรามิก 50 37 87 50 37 87
ศิลปกรรม 251 139 390 251 139 390
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 251 139 390 251 139 390
สถาปัตยกรรม 294 213 507 294 213 507
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 13 13 13 13
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 84 96 180 84 96 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 197 117 314 197 117 314
รวมทั้งหมด 904 823 1,727 98 82 180 1,002 905 1,907