ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 369 264 633 1 1 369 265 634
พืชศาสตร์ 131 77 208 131 77 208
ปวส.พืชศาสตร์ 5 9 14 5 9 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 74 46 120 74 46 120
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 49 22 71 49 22 71
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 91 60 151 91 60 151
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 21 6 27 21 6 27
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 70 54 124 70 54 124
สัตวศาสตร์และประมง 125 69 194 125 69 194
ปวส.ประมง 5 1 6 5 1 6
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 5 9 4 5 9
วท.บ.ประมง 36 7 43 36 7 43
วท.บ.สัตวศาสตร์ 80 56 136 80 56 136
อุตสาหกรรมเกษตร 22 58 80 1 1 22 59 81
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 5 7 12 5 7 12
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 51 65 14 51 65
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 1 1 3 1 4
รวมทั้งหมด 369 264 633 1 1 369 265 634