ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 414 2 416 81 81 495 2 497
วิศวกรรมเครื่องกล 153 153 25 25 178 178
ปวส.ช่างยนต์ 36 36 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 104 104 25 25 129 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 139 2 141 37 37 176 2 178
ปวส.ไฟฟ้า 45 2 47 45 2 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 94 94 37 37 131 131
วิศวกรรมอุตสาหการ 122 122 19 19 141 141
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 28 28 28 28
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 94 94 19 19 113 113
รวมทั้งหมด 414 2 416 81 81 495 2 497