ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 941 112 1,053 145 3 148 1,086 115 1,201
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 106 16 122 106 16 122
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 75 15 90 75 15 90
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 1 32 31 1 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 390 20 410 101 101 491 20 511
ปวส.ไฟฟ้า 50 2 52 50 2 52
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 239 8 247 101 101 340 8 348
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 8 59 51 8 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 38 1 39 38 1 39
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 231 43 274 34 3 37 265 46 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 211 43 254 34 3 37 245 46 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 214 33 247 10 10 224 33 257
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 45 20 65 45 20 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 169 13 182 10 10 179 13 192
รวมทั้งหมด 941 112 1,053 145 3 148 1,086 115 1,201