ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 465 307 772 1 1 466 307 773
พืชศาสตร์ 106 91 197 106 91 197
ปวส.พืชศาสตร์ 14 15 29 14 15 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 92 76 168 92 76 168
วิทยาศาสตร์ 42 15 57 42 15 57
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 42 15 57 42 15 57
สัตวศาสตร์และประมง 180 147 327 180 147 327
ปวส.ประมง 11 6 17 11 6 17
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 15 32 17 15 32
วท.บ.ประมง 52 23 75 52 23 75
วท.บ.สัตวศาสตร์ 100 103 203 100 103 203
อุตสาหกรรมเกษตร 137 54 191 1 1 138 54 192
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 5 7 2 5 7
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 53 1 54 53 1 54
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 67 67 67 67
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 47 61 14 47 61
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2 1 3
รวมทั้งหมด 465 307 772 1 1 466 307 773