ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 789 1,979 2,768 586 1,437 2,023 1,375 3,416 4,791
บริหารธุรกิจ 622 1,110 1,732 499 873 1,372 1,121 1,983 3,104
ปวส.การจัดการ 4 30 34 4 30 34
ปวส.การตลาด 17 45 62 17 45 62
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 66 164 230 66 164 230
บธ.บ.การจัดการ 108 345 453 116 273 389 224 618 842
บธ.บ.การตลาด 123 218 341 160 286 446 283 504 787
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 53 179 232 60 211 271 113 390 503
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 251 129 380 163 103 266 414 232 646
บัญชี 88 585 673 39 395 434 127 980 1,107
ปวส.การบัญชี 12 99 111 12 99 111
บช.บ.การบัญชี 76 486 562 39 395 434 115 881 996
ศิลปศาสตร์ 79 284 363 48 169 217 127 453 580
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 58 209 267 27 128 155 85 337 422
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 21 75 96 21 41 62 42 116 158
รวมทั้งหมด 789 1,979 2,768 586 1,437 2,023 1,375 3,416 4,791