ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 257 1,049 1,306 4 44 48 261 1,093 1,354
บริหารธุรกิจ 195 595 790 4 15 19 199 610 809
ปวส.การจัดการ 16 92 108 16 92 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 36 55 19 36 55
ปวส.การตลาด 2 35 37 2 35 37
บธ.บ.การจัดการ 43 233 276 4 15 19 47 248 295
บธ.บ.การตลาด 27 110 137 27 110 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 88 89 177 88 89 177
บัญชี 31 339 370 29 29 31 368 399
ปวส.การบัญชี 2 53 55 2 53 55
บช.บ.การบัญชี 29 286 315 29 29 29 315 344
ศิลปศาสตร์ 31 115 146 31 115 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 72 93 21 72 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 43 53 10 43 53
รวมทั้งหมด 257 1,049 1,306 4 44 48 261 1,093 1,354