ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 412 2 414 79 79 491 2 493
วิศวกรรมเครื่องกล 153 153 25 25 178 178
ปวส.ช่างยนต์ 36 36 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 104 104 25 25 129 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 139 2 141 36 36 175 2 177
ปวส.ไฟฟ้า 45 2 47 45 2 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 94 94 36 36 130 130
วิศวกรรมอุตสาหการ 120 120 18 18 138 138
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 26 26 26 26
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 94 94 18 18 112 112
รวมทั้งหมด 412 2 414 79 79 491 2 493