ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 223 1,015 1,238 12 26 38 2 15 17 237 1,056 1,293
บริหารธุรกิจ 166 442 608 12 26 38 2 15 17 180 483 663
ปวส.การจัดการ 3 29 32 3 29 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 38 51 13 38 51
บธ.บ.การจัดการ 18 171 189 5 21 26 7 7 23 199 222
บธ.บ.การตลาด 34 95 129 34 95 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 98 109 207 7 5 12 2 8 10 107 122 229
บัญชี 21 386 407 21 386 407
ปวส.การบัญชี 1 34 35 1 34 35
บช.บ.การบัญชี 20 352 372 20 352 372
ศิลปศาสตร์ 36 187 223 36 187 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 80 89 9 80 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 27 107 134 27 107 134
รวมทั้งหมด 223 1,015 1,238 12 26 38 2 15 17 237 1,056 1,293