ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,850 334 2,184 37 1 38 1,887 335 2,222
วิศวกรรมเครื่องกล 494 9 503 494 9 503
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 84 1 85 84 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 218 4 222 218 4 222
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 4 109 105 4 109
วิศวกรรมไฟฟ้า 709 138 847 709 138 847
ปวส.ไฟฟ้า 64 13 77 64 13 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 42 22 64 42 22 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 49 10 59 49 10 59
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 143 29 172 143 29 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 211 35 246 211 35 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 81 20 101 81 20 101
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 119 9 128 119 9 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 314 94 408 13 13 327 94 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 65 24 89 10 10 75 24 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 249 70 319 3 3 252 70 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 333 93 426 24 1 25 357 94 451
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 6 79 73 6 79
ปวส.ช่างโลหะ 61 4 65 61 4 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 166 71 237 15 15 181 71 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 12 45 9 1 10 42 13 55
รวมทั้งหมด 1,850 334 2,184 37 1 38 1,887 335 2,222