ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,850 334 2,184 37 1 38 1,887 335 2,222
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 257 25 282 9 1 10 266 26 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 119 9 128 119 9 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 12 45 9 1 10 42 13 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 4 109 105 4 109
วิศวกรรมเครื่องกล 389 5 394 389 5 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 84 1 85 84 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 218 4 222 218 4 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 590 129 719 590 129 719
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 42 22 64 42 22 64
ปวส.ไฟฟ้า 64 13 77 64 13 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 49 10 59 49 10 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 211 35 246 211 35 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 143 29 172 143 29 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 81 20 101 81 20 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 314 94 408 13 13 327 94 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 65 24 89 10 10 75 24 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 249 70 319 3 3 252 70 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 300 81 381 15 15 315 81 396
ปวส.ช่างโลหะ 61 4 65 61 4 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 6 79 73 6 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 166 71 237 15 15 181 71 252
รวมทั้งหมด 1,850 334 2,184 37 1 38 1,887 335 2,222