ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 162 526 688 162 526 688
บริหารธุรกิจ 120 271 391 120 271 391
บธ.บ.การจัดการ 34 168 202 34 168 202
บธ.บ.การตลาด 16 46 62 16 46 62
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 70 57 127 70 57 127
บัญชี 27 200 227 27 200 227
บช.บ.การบัญชี 27 200 227 27 200 227
ศิลปศาสตร์ 15 55 70 15 55 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 55 70 15 55 70
รวมทั้งหมด 162 526 688 162 526 688