ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 85 297 382 85 297 382
บริหารธุรกิจ 72 265 337 72 265 337
ปวส.การจัดการ 8 40 48 8 40 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 25 39 14 25 39
บธ.บ.การจัดการ 33 127 160 33 127 160
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 73 90 17 73 90
ศิลปศาสตร์ 13 32 45 13 32 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 32 45 13 32 45
รวมทั้งหมด 85 297 382 85 297 382