ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 491 298 789 1 1 2 492 299 791
พืชศาสตร์ 99 106 205 99 106 205
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 36 18 18 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 81 88 169 81 88 169
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 1 3 2 1 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 1 3 2 1 3
วิทยาศาสตร์ 41 14 55 41 14 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 14 55 41 14 55
สัตวศาสตร์และประมง 187 132 319 187 132 319
ปวส.สัตวศาสตร์ 27 18 45 27 18 45
ปวส.ประมง 25 5 30 25 5 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 92 87 179 92 87 179
วท.บ.ประมง 43 22 65 43 22 65
อุตสาหกรรมเกษตร 162 45 207 1 1 2 163 46 209
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 58 2 60 58 2 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 40 56 16 40 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 87 87 87 87
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 491 298 789 1 1 2 492 299 791