ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 232 13 245 232 13 245
วิศวกรรมเครื่องกล 139 139 139 139
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 61 61
วิศวกรรมไฟฟ้า 56 11 67 56 11 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 11 67 56 11 67
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 2 39 37 2 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 2 39 37 2 39
รวมทั้งหมด 232 13 245 232 13 245