ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 874 2,047 2,921 459 1,070 1,529 97 188 285 1,430 3,305 4,735
บริหารธุรกิจ 694 1,140 1,834 383 628 1,011 76 134 210 1,153 1,902 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 13 30 43 13 30 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 71 169 240 71 169 240
บธ.บ.การจัดการ 120 363 483 94 207 301 3 30 33 217 600 817
บธ.บ.การตลาด 141 259 400 132 210 342 40 77 117 313 546 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 63 202 265 39 142 181 102 344 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 286 115 401 118 69 187 30 6 36 434 190 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 21 24 3 21 24
บัญชี 93 573 666 36 300 336 2 35 37 131 908 1,039
ปวส.การบัญชี 5 46 51 5 46 51
บช.บ.การบัญชี 88 527 615 36 300 336 2 35 37 126 862 988
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 11 15 4 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 11 15 4 11 15
ศิลปศาสตร์ 83 323 406 40 142 182 19 19 38 142 484 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 52 234 286 21 103 124 73 337 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 31 89 120 19 39 58 19 19 38 69 147 216
รวมทั้งหมด 874 2,047 2,921 459 1,070 1,529 97 188 285 1,430 3,305 4,735