ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,516 460 2,976 930 111 1,041 84 33 117 3,530 604 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 328 125 453 328 125 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 62 153 91 62 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 160 47 207 160 47 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 77 16 93 77 16 93
วิศวกรรมเครื่องกล 591 92 683 234 2 236 825 94 919
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 79 44 123 79 44 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 306 6 312 175 1 176 481 7 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 54 51 51 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 63 42 105 63 42 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 8 1 9 15 1 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 786 67 853 407 55 462 72 31 103 1,265 153 1,418
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 67 2 69 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 72 6 78 16 21 37 35 29 64 123 56 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 228 23 251 140 4 144 32 2 34 400 29 429
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 242 20 262 135 20 155 377 40 417
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 52 5 57 52 5 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 156 12 168 57 5 62 213 17 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 7 7 5 5 15 1 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 283 83 366 94 17 111 377 100 477
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 65 56 121 65 56 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 218 27 245 94 17 111 312 44 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 528 93 621 195 37 232 12 2 14 735 132 867
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 4 42 12 2 14 50 6 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 245 71 316 37 14 51 282 85 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 1 76 75 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 179 22 201 45 18 63 224 40 264
รวมทั้งหมด 2,516 460 2,976 930 111 1,041 84 33 117 3,530 604 4,134