ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 267 182 449 267 182 449
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 246 135 381 246 135 381
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 199 25 224 199 25 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 13 66 79 13 66 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 44 78 34 44 78
สหวิทยาการ 21 47 68 21 47 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 5 6 1 5 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 20 42 62 20 42 62
รวมทั้งหมด 267 182 449 267 182 449