ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 267 182 449 267 182 449
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 246 135 381 246 135 381
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 44 78 34 44 78
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 13 66 79 13 66 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 199 25 224 199 25 224
สหวิทยาการ 21 47 68 21 47 68
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 20 42 62 20 42 62
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 5 6 1 5 6
รวมทั้งหมด 267 182 449 267 182 449