ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 232 1,089 1,321 1 20 21 23 23 233 1,132 1,365
บริหารธุรกิจ 173 600 773 1 12 13 8 8 174 620 794
ปวส.การจัดการ 13 76 89 13 76 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 22 33 11 22 33
ปวส.การตลาด 5 43 48 5 43 48
บธ.บ.การจัดการ 39 248 287 1 12 13 8 8 40 268 308
บธ.บ.การตลาด 30 123 153 30 123 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 75 88 163 75 88 163
บัญชี 32 348 380 8 8 15 15 32 371 403
ปวส.การบัญชี 4 44 48 4 44 48
บช.บ.การบัญชี 28 304 332 8 8 15 15 28 327 355
ศิลปศาสตร์ 27 141 168 27 141 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 18 88 106 18 88 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 53 62 9 53 62
รวมทั้งหมด 232 1,089 1,321 1 20 21 23 23 233 1,132 1,365