ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 274 281 555 1 1 2 1 1 276 282 558
พืชศาสตร์ 113 80 193 1 1 114 80 194
ปวส.พืชศาสตร์ 8 5 13 8 5 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 29 13 42 29 13 42
วท.บ.พืชศาสตร์ 73 61 134 73 61 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 145 110 255 145 110 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 6 23 17 6 23
ปวส.ประมง 10 3 13 10 3 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 75 85 160 75 85 160
วท.บ.ประมง 43 16 59 43 16 59
อุตสาหกรรมเกษตร 16 91 107 1 1 2 17 92 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 5 6 1 5 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 82 93 11 82 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 1 4 1 1 2 4 2 6
รวมทั้งหมด 274 281 555 1 1 2 1 1 276 282 558