ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 212 3 215 42 42 254 3 257
วิศวกรรมเครื่องกล 74 74 11 11 85 85
ปวส.ช่างยนต์ 27 27 27 27
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 11 11 50 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 80 1 81 24 24 104 1 105
ปวส.ไฟฟ้า 43 1 44 43 1 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 37 24 24 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 58 2 60 7 7 65 2 67
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 19 2 21 19 2 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 39 7 7 46 46
รวมทั้งหมด 212 3 215 42 42 254 3 257