ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 210 566 776 210 566 776
บริหารธุรกิจ 158 248 406 158 248 406
บธ.บ.การจัดการ 46 118 164 46 118 164
บธ.บ.การตลาด 38 96 134 38 96 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 74 34 108 74 34 108
บัญชี 26 248 274 26 248 274
บช.บ.การบัญชี 26 248 274 26 248 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 22 49 71 22 49 71
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 22 49 71 22 49 71
ศิลปศาสตร์ 4 21 25 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 21 25 4 21 25
รวมทั้งหมด 210 566 776 210 566 776